lang='en-el' Ειδησιογραφικό Portal με νέα και ειδησεις City Lagadas News CITY LAGADAS NEWS ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : ΕΛΛΑΔΑ - Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμοΰ με αντικείμενο την εκμίσθωση του κυλικείου του Πολεμικού ΜουσείουCITY LAGADAS NEWS

Official You Tube channel

ΕΛΛΑΔΑ - Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμοΰ με αντικείμενο την εκμίσθωση του κυλικείου του Πολεμικού Μουσείου

Γίνε ένας από τους χιλιάδες αναγνώστες του CityLagadasNews: Κάνε ΤΩΡΑ εγγραφή εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!
Γινε ενεργο μελος πες την γνωμη σου !!! Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο,και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις στο EMAIL CITYLAGADAS@GMAIL.COM !!!

http://www.citylagadas.com/
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
http://www.citylagadas.com/
ΘΕΜΑ:  Διακήρυξη Δημοσίου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμοΰ με αντικείμενο την εκμίσθωση του κυλικείου του Πολεμικού Μουσείου υπ’αριθμ. 002/2013
Έχοντας υπόψη:

1.    α. Την από 01 Αυγούστου 2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου "Περί κήρυξης άγονου του υπ.’ αριθμ. 001/2013 Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού και β. Tην από 01 Αυγούστου 2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, με την οποία αποφασίζεται η προκήρυξη Δημοσίου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Πολεμικού Μουσείου".
2.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212-Α/79) "Περί του τρόπου ενέργειας υπό των Ν.Π.Π..Δ. μισθώσεως και εκμισθώσεων ακινήτων".
3.    Τις διατάξεις του   Ν.Δ.   132/1969  (ΦΕΚ 35-Α/69)  "Περί ιδρύσεως του  Πολεμικού Μουσείου".
4.    Τις διατάξεις του Β.Δ. 215/1972 (ΦΕΚ 50-Α/72) "Περί κυρώσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πολεμικού Μουσείου".

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2
Ταχ. Κώδικας: 10675
Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974
 Fax: 2107245838
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


1.    Δημόσιο Επαναληπτικό Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την εκμίσθωση του κυλικείου του Πολεμικού Μουσείου, με σφραγισμένες προσφορές, χωρίς να είναι δυνατή η συνέχιση αυτού με προφορικές προσφορές. Ως κριτήρια κατακύρωσης λαμβάνονται αφενός η συμφερότερη οικονομικά προσφορά και αφετέρου η επαγγελματικότητα   του   μισθωτή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από τα εξής:


α) Προσφερόμενη τιμή.
β) Πιστοποίηση κατά ISO-HACCP.
γ) Προηγούμενη συναφής επαγγελματική δραστηριότητα.


2.  To κυλικείο βρίσκεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, επΐφανείας 65 τ.μ., εντός του κτιρίου του μουσείου.


1.    Τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού ορίζεται το  κτίριο του  Πολεμικού  Μουσείου (Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2 Αθήνα), Αίθουσα Εκπαιδεύσεως, την 4-09-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή του Πολεμικού Μουσείου.
2.    Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για επιπλέον ένα (1) έτος, προσαυξανόμενου του μηνιαίου μισθώματος κατά ποσοστό 10% επί του ήδη καταβαλλομένου μηνιαίου μισθώματος. To μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει από το Διαγωνισμό θα είναι σταθερό για τα δύο έτη και θ’ αποδίδεται από το μισθωτή το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, προκαταβολικά, με το χαρτόσημο που αναλογεί.
3.    Οι  προσφορές πρέπει  να  υποβληθούν σφραγισμένες  στο  Πολεμικό  Μουσείο  (η διεύθυνση αναγράφεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου) μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή.
4.    Τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων Ευρώ (700 €).
5.     Η κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, υπόκειται στην έγκριση του Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου.
6.    To Πολεμικό Μουσείο δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο ούτε απαλλάσσεται αυτός της πληρωμής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Πολεμικού Μουσείου.
9. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου βαρύνουν τον πλειοδότη.
10. Ο μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόζει τα οριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισμού καθώς και την σχετική νομοθεσία αναφορικά με τις τιμές των παρεχόμενων ειδών, ως επίσης τις σχετικές εντολές και οδηγίες του Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου.
11.Η είσοδος και η παραμονή των στρατιωτών, αξιωματικών και του πολιτικού προσωπικού του Πολεμικού Μουσείου στο χώρο του κυλικείου, είναι ελεύθερη, τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας του κυλικείου, χωρίς την υττοχρέωση λήψης διατιθεμένων ειδών, όσο και κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί αυτό.
12. 0 πλειοδότης (μισθωτής) υποχρεούται όπως:


α) Εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας κυλικείου πριν την έναρξη λειτουργίας.
β) Διαθέτει όλα τα είδη που περιγράφονται στο «παράρτημα Β» των Ειδικών Όρων του παρόντος Διαγωνισμού σε επαρκή ποσότητα και άριστη ποιότητα, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του προσωπικού, των στρατιωτών και των επισκεπτών του Μουσείου.
γ) Εξασφαλίσει τη συνεχή και κανονική λειτουργία του κυλικείου με την διάθεση του κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και του προσωπικού του Μουσείου.
δ) Διατηρεί τους εκμεταλλευόμενους χώρους καθαρούς όπως και τα προσφερόμενα είδη υποκείμενα στον υγειονομικό έλεγχο της αρμόδιας Αρχής και του αρμοδίου οργάνου του Μουσείου.
ε) Έχει αναρτημένους τους δύο τιμοκαταλόγους των προσφερόμενων ειδών με τις αντίστοιχες τιμές τόσο για το προσωπικό όσο και για τους επισκέπτες του Μουσείου, μετά από προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου .
ζ) Διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, ευθυνόμενος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα προκαλέσει σε αυτό, μέχρι τον χρόνο παραδοσής του.


13.0 πλειοδότης (μισθωτής) μετά την λήξη ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης, δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για την πραγματοποίηση των δαπανών εγκαταστασης και λειτουργίας, όλα δε τα υπό του Πολεμικού Μουσείου τοποθετημένα κινητά   είδη (εξοπλισμός κυλικείου),παραμένουν στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Μουσείου.
14.Ο πλειοδότης (μισθωτής) δεν δικαιούται να ζητήσει την μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση της μίσθωσης σε αυτόν μέχρι και την λήξη της σχετικής συμβάσεως, ούτε να ζητήσει έκπτωση λόγω μη λειτουργίας του Μουσείου οποτεδήποτε.
15.Το Πολεμικό Μουσείο έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της συμβάσεως με τον μισθωτή, όταν καταστεί γι αυτό αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση για την λύση της συμβάσεως ανακοινώνεται στον μισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λύση της συμβάσεως. Ο μισθωτής δεν δικαιούται ν’ αξιώσει καμμία αποζημίωση δικαιούμενος μόνο της απαλλαγής ή σε περίπτωση προκαταβολής της επιστροφής του μη δεδουλευμένου μισθώματος.
16.Η αδικαιολόγητη διακοπή λειτουργίας του κυλικείου πέραν των τριών (3) ημερών, με υπαιτιότητα του μισθωτή καθώς και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμής του μισθώματος πέραν του διμήνου, συνεπάγεται τη λύση της μίσθωσης, την έξωση του μισθωτή κατα τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τις συνέπειες που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 44 του Π.Δ. 715/79 (βεβαίωση καταλογισμού και είσπραξη κατά τη διαδικασία είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).
17.Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτά Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτα κατά το παρελθόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ασκούν στο εσωτερικό της χώρας Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελμα το οποίο είναι σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού, εφ’ όσον προσκομήσουν τ’ απαραίτητα αναφερόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 των Γενικών Όρων του Διαγωνισμού.
18.Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο σε δύο αντίγραφα και θα έχουν ισχύ για χρονική περίοδο 120 ημερών από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Τα υπόλοιπα στοιχεία – δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό φάκελλο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την προσδιοριζόμενη ημέρα και ώρα. Οπωσδήποτε πρέπει ν’ αναφέρεται με Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
19.Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση ποσού ίσου προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα των επτακοσίων (700) ευρώ και θα έχει χρονική ισχύ 120 ημερών από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Η καταβολή της εγγύησης θα γίνει με κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
20.Κατά την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως, ο πλειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως ποσού διπλάσιου του επιτευθέντος μηνιαίου μισθώματος χρονικής ισχύος 25μηνών, με δυνατότητα ανανεώσεως της εγγυήσεως για ένα ακόμη έτος σε περίπτωση παρατάσεως της μισθώσεως. Η εγγύηση αυτή παραμένει στην κατοχή του Μουσείου μέχρι τη λήξη της μισθώσως και επιστρέφεται στον μισθωτή εντός 30 ημερών από τη λήξη της μισθώσεως. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, η εγγύηση επιστρέφεται εντός τριών ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως.
21.Η κατακύρωση του Διαγωνισμού στον πλειοδότη γνωστοποιείται εγγράφως και καλείται όπως εντός δεκαπέντε (15) ημερών προσέλθει για την υπογραφή της συμβάσεως. Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας για την υπογραφή της συμβάσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολεμικού Μουσείου κηρύσσει με αποφασή του αυτόν έκπτωτο και καταπίπτει η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή προβαίνει σε νέα ανακήρυξη πλειοδότη, χωρίς διαγωνισμό, με βάση τον πίνακα κατατάξεως των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Εις βάρος του πλειοδότη που δεν προσήλθε για την υπογραφή της συμβάσεως, χρεώνεται η καταβολή της τυχόν διαφοράς του μισθώματος μέχρι τη λήξη του ορισμένου χρόνου μισθώσεως.
22.Το Πολεμικό Μουσείο δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ο χώρος του κυλικείου και της οποίας αυτός όφειλε να λάβει γνώση και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή σε λύση της μίσθωσης.
23.Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία και παοφαίνεται οριστικά γι αυτό. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή εντός 24 ωρών από τη λήξη διενέργειας του Διαγωνισμού.
24.Τους όρους του Διαγωνισμού ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμοδία επιτροπή του Πολεμικού Μουσείου (Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων – 4η Εφορία).
25.Η παρούσα περιληπτικώς θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες, εκ των οποίων η μία των δημοπρασιών καθώς και σε εμφανές σημείο της εισόδου του Πολεμικού Μουσείου.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.    Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, όπως προβλέπεται από τη Διακήρυξη.
2.    Ο φάκελλος της προσφοράς, στον οποίο θα περιέχονται επί ποινή απορρίψεως οι δύο επιμέρους φάκελλοι της «Τεχνικής Προσφοράς» και της «Οικονομικής Προσφοράς», όπως προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους αυτής.
3.    Επαγγελματικό Βιογραφικό Σημείωμα.
4.    Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όταν φυσικά ή νομικά πρόσωπα παρίστανται δια εκπροσώπων.
5.    Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θ’ αναγράφεται η πλήρης γνώση και αποδοχή των όρων της Διακήρυξης καθώς και των Γενικών και Ειδικών Όρων αυτής.
6.    Πρόσφατη Φορολογική Ενημερότητα.


ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
4η ΕΦΟΡΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ: 210-7244464
FAX : 210-7245838


                    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ YΠ’ APΙΘM. 002/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ


ΑΡΘΡΟ 1°
Δικαιούμενοι συμμετοχής και αποδεικτικά τους στοιχεία
1.    Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής (εφόσον δεν έχουν αποκλεισθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή των αρμοδίων οργάνων της Ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν εξουσιοδοτηθεί απ' αυτό ή από άλλες Κρατικές Αρχές):
α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν στο εσωτερικό της χώρας κατά το   τρέχον έτος του διαγωνισμού, το σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού εμπορικό, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα.
β. Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων.
γ. Οι συνεταιρισμοί.
δ. Οι κοινοπραξίες.
2. Οσοι από τους παραπάνω συμμετέχουν, πρέπει κατά περίπτωση, να προσκομίσουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:


α. Οι Έλληνες ττολίτες :
(1)    Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
(2) Εκδοθέν εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύτττει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
(3) Εκδοθέν εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διανωνισμού Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής Αρχής, από το οποίο να  προκύτττει   ότι   δεν  τελούν   υττό  πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική   διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έχουν την προβλεττόμενη ενημερότητα ως προς :


(α) Τις υποχρεώσεις τους περί εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
(β) Τις φορολογικές υττοχρεώσεις τους.        
                  (5) Πιστοποιητικό του  οικείου Εττιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή.
β.   Τα  νομικά  πρόσωπα:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου προς τούτο εγγράφου.


δ.Οι Συνεταιρισμοί:
(1)    Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων που αναφέρονται στα εδάφια (1), (3) και (4) της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου.
(2)    Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις ή οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά περίπωση, για κάθε ένα που συμμετέχει στην Ένωση ή στην κοινοπραξία.
3.    Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μττορούν  να μην υποβληθούν μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, με την υποχρέωση να γίνεται γι αυτό ρητή μνεία.      
4.    Εφόσον οι συμμετέχοντες παρίστανται στο διαγωνισμό με εκπροσωπό τους, υποβάλλουν υποχρεωτικώς μαζί με την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
Προσφορές
1.    Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος.
        2.    Ο   διαγωνισμός, εφόσον οι συμμετέχοντες διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής (τα οποία θ’ αποτελούν στοιχεία της τεχνικής προσφοράς), διεξάγεται με κριτήριο μόνο την υψηλότερη τιμή του μισθώματος, Επομένως, στον κυρίως φάκελο ττροσφοράς θα τοττοθετηθούν:
α. η τεχνική προσφορά, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη "τεχνική προσφορά".
β. η οικονομική προσφορά, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη "οικονομική πρσφορά".

3.    Στην περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο λόγω μεγάλου όγκου, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις άλλες ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4.    Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη  και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να την μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατα την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.    .


ΑΡΘΡΟ 3°
                                    Χρόνος και τρόπος Υποβολής προσφορών
1. Όσοι επιθϋμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές την ημέρα και ώρα που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2.    Οι προσφορές μετά την καταθεσή τους, παραλαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα που διενεργούν τον διαγωνισμό.
3.    Οι προσφορές μττορούν ν’ αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή.
4.    Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποβληθείσες ή ταχυδρομικά αποσταλείσες προσφορές δεν πληρούν τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαμβάνονται υπ.’όψιν.
5.    Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.
6.    Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :


α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του επαναλειπτικού διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.


ΑΡΘΡΟ 4°
                                                               Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για χρονική περίοδο 120 ημερών από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού


ΑΡΘΡΟ 5ο
                             Προσφερόμενο Μίσθωμα
Στην προσφορά, το  μηνιαίο  μίσθωμα δίνεται σε ευρώ  οπως  καθορίζεται  στη διακήρυξη.
Εφόσον αττό την προσφορά δεν προκύτττει με σαφήνεια το προσφερόμενο μίσθωμα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμοδίας επιτροπής.


                                                         ΆΡΘΡΟ 6ο
                                                         Εγγυήσεις
1.    Οι  εγγυήσεις εκδίδονται  από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, τo δικαίωμα αυτό.
2.    Εάν τα έγγραφα των εγγυήσεων δεν είναι  διατυπωμένα στην Ελληνική,  θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
3.    Με την εγγυητική επιστολή, η οποία αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνήσει εάν πράγματι υπάρχει ή εάν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
4.    Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ'αρχήν :
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται.
 δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
 ε. To ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του μισθωτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι :


(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης τταραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
(2)To ποσό της εγγύησης τηρείται από την αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού εφορεία και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρείς ημέρες, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τους συμμετέχοντες.
5.  Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό επτακοσίων (700,00) ευρώ.
        6. Η εγγύηση συμμετοχής ττεριλαμβάνει εκτός όσων αναφέρονται στην Παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα :
α. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και το προς μίσθωση ακίνητο.
β. Την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.


ΆΡΘΡΟ 7Ο
Αποσφράγιση των προσφορών
1.    To αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημέρα και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διενέργειας του Διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
2.    Η αποσφράγιση των φακέλων πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία:
Η αποσφράγιση των προσφορών και η ανακοίνωση των τιμών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και όσων έχουν υποβάλει προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής  προσφοράς ανά φύλλο. Η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορά, καθώς και των δικαιολογητικών  που υπέβαλαν.
Μετά την αποσφράγιση, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών στοιχείων παραδίδεται στην Υπηρεσία.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και λοιπών στοιχείων κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων, των τεχνικών προσφορών, καθώς  επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.118/07 και την αριθμ. 464/93 Γνωμ. Νομ. Συμβ. Κρ. «Αποκλείεται προσφορά κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών προμηθευτού που είχε κηρυχθεί έκπτωτος και συνάμα του επιβλήθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα η ποινή του αποκλεισμού του από παρόμοιους διαγωνισμούς μόνο αυτού του ιδίου φορέα.»


                                                                    ΆΡΘΡΟ 8ο
                                        Ενστάσεις      
Ενστάσεις επιτρέπονται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής του ττλειοδότου σε αυτόν και της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Δικαιούμενοι να υποβάλλουν ενστάνσεις είναι μόνο οι συμμετέχοντες που πληρούν όλους τους όρους του διαγωνισμού.
Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του Πολεμικού Μουσείου κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήξη διενέργειας αυτού.
Οι ενστάσεις εξετάζονται όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.


ΑΡΘΡΟ 90
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης


1. Στον μισθωτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση εκμετάλλευσης αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση με συνημμένο το έγγραφο της σύμβασης εκμίσθωσης που περιλαμβάνει οπωσδήποτε – μεταξύ άλλων - τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3.Ο μισθωτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εκμετάλλευση του μισθίου, υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4. Εάν ο πλειοδότης στον οποίο απευθύνθηκε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει για να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκτττωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 3 του Π.Δ.715/79.


ΑΡΘΡΟ 100
Υττοχρεώσεις Μισθωτή
1. To μισθωτή εττιβαρύνουν εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 48 του Π.Δ. 715/79:
Οι  κρατήσεις και οι εισφορές  υπέρ  διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων  και όλες οι  υποχρεώσεις που απορρέουν  από  την εργατική Νομοθεσία  για  το προσωπικό  που  θ’  απασχολεί  (μισθοδοσία, εργατικές εισφορές, εργατικά ατυχήματα κ.λ.π.) καθώς και η άμεση αντικαταστασή του τις ημέρες αδείας ή ασθένειάς του.
2.Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί την Ελληνική Νομοθεσία και ιδιαίτερα την Εργατική   Νομοθεσία   (μισθοί,   ασφάλιση   ωράριο   εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόροι, κ.λ.π) και ευθύνεται αποκλειστικά έναντι  των αρμοδίων αρχών για  την τήρηση  αυτών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύτττουν από αυτές. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται ν’ ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και TEAM TO από αυτόν χρησιμοποιούμενο προσωπικό στο κυλικείο. Άτομα που δεν θα συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις ασφάλισης δεν θα έχουν το δικαίωμα εργασίας στους χώρους του Μουσείου.
3.To Πολεμικό Μουσείο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης περί αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήττοτε επίδραση επί της τιμής και της ποιότητας των προϊόντων.  
4.Αναλυτικά, οι υποχρεώσεις του μισθωτή, τα ωράρια λειτουργίας, τα πωλούμενα είδη, η καταβολή των μισθωμάτων, καθώς και ότι αφορά τη λειτουργία των επιμέρους χώρων εκμετάλλευσης, αναγράφοντσι στο συνημμένο "Παράρτημα Α" των παρόντων όρων.
5.Οι υποχρεώσεις γενικά του μισθωτή καθώς και οι όροι που περιέχονται στο κείμενο της συμβάσεως που θα υπογραφεί μεταξύ Πολεμικού Μουσείου και μισθωτού καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και ειδικώτερα από το Π.Δ. 715/1979.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Π.Μ.
ΑΡΘΡΟ 1'
Αντικείμενο Διαγωνισμού
1. To αντικείμενο του υπ.' αριθμ. 002/2013 επαναληπτικού διαγωνισμού αφορά τη μίσθωση - ανάθεση της εκμετάλλευσης του κυλικείου σε ιδιωτικό φορέα, βάσει μηνιαίου μισθώματος με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά, με σφραγισμένες προσφορές με τιμή εκκινήσεως επτακοσίων (700,00) ευρώ, για την επιλογή του μισθωτή για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη έτους, μετά από έγκριση του Δ.Σ/Π.Μ, με μίσθωμα για το χρόνο της παράτασης προσαυξανόμενο κατά 10%.


ΑΡΘΡΟ2°
Είδη και τιμές πώλησης
Τα βασικά είδη που θα διατίθενται από το κυλικείο καθώς και οι τιμές πωλησής τους, συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα «Β»


ΑΡΘΡΟ 3°
Χώροι - Υποδομή
 Από το Π.Μ και για την παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου, διατίθενται χώροι επιφανείας 65 τ.μ με έπιπλα και μηχανήματα, καθώς επίσης και οι ευκολίες ηλεκτροδότησης - ύδρευσης.
Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί στο μισθωτή, θα περιγράφεται σε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που θα υπογράψει και θα επισυναφθεί στη σύμβαση.
Μετά τη λήξη της σύμβασης ο μισθωτής θα παραδώσει τους χώρους όπως τους παρέλαβε αποσύροντας μόνο τα δικά του μηχανήματα λειτουργίας του κυλικείου καθώς και τα έπιπλα ιδιοκτησίας του.  
Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει τον  χώρο του Κυλικείου σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του πρόταση. Για οποιαδήποτε περαιτέρω ρύθμιση - βελτίωση του χώρου που θα του διατεθεί, θ’ απαιτείται η έγκριση του Δ.Σ του Π.Μ..


           Ο μισθωτής υποχρεούται :
α. Στην ασφάλιση του χώρου που θα του παραχωρηθεί με τα σχετικά έξοδα να βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.
β.   Στην τήρηση πλήρους και απόλυτης καθαριότητας.
γ. Σε περιοδικό ελαιοχρωματισμό του χώρου του κυλικείου, όποτε το κρίνει σκόπιμο.
Η καθαριότητα των χώρων θα ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα του Π.Μ.
Επιπλέον το μισθωτή βαρύνουν τα υλικά για τον κάθαρισμό του χώρου, των σκευών κ.λ.π. καθώς και των αναλωσίμων και λοιπών υλικών που τοποθετούνται στους   πάγκους σερβιρίσματος (χαρτοπετσέτες, καλαμάκια κ.λ.π.).
Τα απορρίμματα που προέρχονται από τη χρήση του μισθίου, θα συγκεντρώνονται με μέριμνα του μισθωτή και θα εναποθέτονται εντός των κάδων που έχει τοποθετήσει το Π.Μ σε συγκεκριμένους χώρους.
Η αντικατάσταση των μηχανημάτων που ανήκουν στο Π.Μ. λόγω φυσιολογικής φθοράς, βαρύνει το Μουσείο.
Ο μισθωτής υποχρεούται να συντηρεί - επισκευάζει το μηχανολογικό εξοπλισμό που του έχει παραχωρηθεί, στην περίπτωση μη φυσιολογικής φθοράς, που οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψή του.


ΑΡΘΡΟ 4°
Ωράριο Λειτουργίας - Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων
1.   To   ωράριο   λειτουργίας   του   κυλίκείου   καΐ   το  προσωπικό   στελέχωσης  του, καθορίζεται κατ' ελάχιστο ως εξής :
α. Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 π.μ. έως 19:00, όταν ισχύει το καθιερωμένο ωράριο και όταν υπάρχουν εκδηλώσεις το ωράριο θα καθορίζεται μετά από ενημέρωση του γραφείου της 4ης Εφορείας.
β. Όλες τις αργίες, από τίς 09:00 π.μ. έως τις 19:00 και μετά από ενημέρωση του γραφείου της 4ης Εφορείας.
2.   Διαφοροποίηση   του  ωραρίου,   δύναται   να  γίνεται   αποδεκτή,   κατόπιν   κοινής συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 50
Κανόνες Λειτουρνίας Κυλικείου
1.   Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται με σύστημα SELF SERVICE.
          2.Στο κυλικείο, θα γίνεται χρήση  ταμειακής μηχανής  υποχρεωτικά  για  όλα  τα διατιθέμενα είδη.
3.Η ταμειακή μηχανή που θα χειρίζεται ο μισθωτής, θα είναι δική του και θα έχει προηγουμένως ελεγχθεί και δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4.Η μη έκδοση ταμειακής απόδειξης, αποτελεί λόγο επιβολής προστίμου και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται αθροιστικά οι κάτωθι κυρώσεις :


α. Πρόστιμο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους ττου πουλήθηκε, χωρίς απόδειξη.
β. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από δυο (2) φορές, θα γίνεται έγγραφη καταγγελία του μισθωτή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
5.Νόμιμος εκττρόσωπος του μισθωτή οφείλει να βρίσκεται περιοδικά στο Π.Μ (δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα), ή όποτε καλείται για οποιονδήποτε λόγο, αφενός για να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου για να υπάρχει επαφή μεταξυ αυτού και των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.
6.    To προσωπικό του μισθωτή :
α.   Θα αποτελείται από άτομα με Ελληνική Υπηκοότητα ή από αλλοδαπούς με νόμιμα έγγραφα παραμονής και εργασίας.
β.   Θα φέρει ειδική αμφίεση (ομοιόμορφα ντυμένο).
 γ. Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόμενους εμβολιασμούς και στις λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Τα έξοδα εμβολιασμών και εξετάσεων βαρύνουν τον μισθωτή.
δ. Θα είναι ευγενικό και θα δέχεται κάθε έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της  Υττηρεσίας.


7.    Απαγορεύεται στους χώρους του κυλικείου να υπάρχουν εύφλεκτες ύλες, τυχερά  παιχνίδια καθώς και η λειτουργία πάσης φύσεως συσκευών που δημιουργούν θόρυβο.
8.    Η λειτουργία του κυλικείου πρέπει να είναι συνεχής και ο εφοδιασμός του, σε είδη πλήρης, καθ' όλες τις ημέρες και ώρες (εργάσιμες και αργίες).
9.    Τιμοκατάλογοι των ειδών προς πώληση θα πρέπει να είναι αναρτημένοι σε εμφανή σημεία, σε όλους τους χώρους πώλησης ειδών, με ευθύνη του μισθωτή.
10.    Επισημαίνεται ότι η ποιότητα των ειδών προς πώληση θα είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ6°
Καταβολή Μισθώματος
1.    To μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο Γραφείο Οικονομικών Υττηρεσιών του Πολεμικού Μουσείου, απ' όπου και θα εκδίδεται ισόποση διπλότυπη απόδειξη.
2.    Οι   αποδείξεις   του   αναδόχου   θα   δύνανται   να   ελέγχονται   περιοδικά   και δειγματολητπικά αττό το Π.ΜΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜίΚΟΥ ΜΟΫΣΕΙΟΥ

Α/Α    ΠΕΡΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ    ΤΙΙΜΗ
1    ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΜΟΝΟΣ)    0,60 €
2    ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΔΙΠΛΟΣ)    1,00 €
3    ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΖΕΣΤΟΣΉ ΦΡΑΠΕ)    0,70 €
4    ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΖΕΣΤΟΣΉ ΦΡΑΠΕ) ΜΕ ΓΑΛΑ    0,80 €
5    ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ    1,00€
6    ESPRESSO (ΜΟΝΟΣ)    0,80 €
7    ESPRESSO (ΔΙΠΛΟΣ)    1,00€
8    CAPPUCCINO (ΖΕΣΤΟΣΉ FREDDO)    1,00 €
9    ΣΟΚΟΛΑΤΑ (ΖΕΣΤΗ Ή ΚΡΥΑ)    0,90 €
10    ΤΣΑ! (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)    0,60 €
11    ΤΣΑΙ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ    1,00€:
12    COCA Ή PEPSI COLA Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (330 ML)    0,60 €
13    CΟCΑ Ή PEPSI COLA Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (500 ML)    1,10€
14    SPRITE Ή 7UP Ή ΑΝΤίΣΤΟίΧΟ (330ML)    0,60 €
15    SPRITE Ή 7UP Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (500ML)    1,10 €
16    ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ (ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΚΛΠ) (330 ML)    0,60 €
17    ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ (ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΚΛΠ) (500 ML)    1,10 €
18    ΧΥΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (330ML)    0,70 €
19    ΦΥΣΙΚΟϊ ΧΥΜΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΓΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ     .    1,50 €
20    NEPO0.5LIT    0,25 €
21    ΤΥΡΟΠΙΤΑ    0,80 €
22    ΖΑΜΠOΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ    1,00 €
23    ΚΑΣΕΡΟΠίΤΑ    1,00 €
24    ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ    1,00 €
25'    ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ    1,00 €
26    ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ    1,00€
27    TOAST (ΖΑΜΠΟΝ-ΤΥΡΙ)    1,00 €
28    TOAST (ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ- ΤΥΡΙ)    1,00 €
29    SANDWICH (ΖΑΜΠΟΝ- ΤΥΡΙ)    1,20 €
30    SANDWICH (ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ- ΤΥΡΙ)    1,20 €
31    ΜΗΛΟΠΙΤΑΉ ΚΕΡΑΣΟΠίΤΑ    1,00 €
32    ΚΕΙΚ(ΑΤΟΜΙΚΑ)    0,60 €
33    ΚΡΟΥΑΣΑΝ ME ΠΡΑΛΙΝΑΉ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ    0,80 €
34    ΠATATAKIA120gr    1,20 €
35    ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ    0,70 €
36    COOKIES-CAPRICE    2,00 €
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Α/Α    ΠΕΡίΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ    ΤΙΜΗ
1    ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝίΚΟΣ (ΜΟΝΟΣ)    1,60'C
2    ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΔΙΠΛΟΣ)    2,00 €
3    ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΖΕΣΤΟΣΉ ΦΡΑΠΕ)    1,60€
4    ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΖΕΣΤΟΣΉ
ΦΡΑΠΕ) ME ΓΑΛΑ    1,80€

5    ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ    2-00€
6    ESPRESSO (ΜΟΝΟΣ)    1,70 €
7    ESPRESSO (ΔΙΠΛΟΣ)    2,00 €
8    CAPPUCCINO (ΖΕΣΤΟΣΉ FREDDO)    2,00 €
9    ΣΟΚΟΛΑΤΑ (ΖΕΣΤΗ Ή ΚΡΥΑ)    2,00 €
10    ΤΣΑΙ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)    1,60 €
11    ΤΣΑ! (ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ    2,00 €
12    CΟCΑΉ PEPSI COLA Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (330 ML)    1,50€
13    CΟCΑΉ PEPSI COLA Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (500 ML)    2,00€
14    SPRITE Ή 7UP Ή ΑΝΤΙΣΤΟίΧΟ (330ML)    1,50€
15    SPRITE Ή 7UP Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
(500ML)    2,00 €
16    ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ (ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΚΛΠ) (330 ML)    1,50€
17    ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ (ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΚΛΠ) (500 ML)    2,00 €
18    ΧΥΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (330ML)    2,00 €
19    ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΓΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ    2,50 €
20    ΝΕΡΟ 0,5 LIT    0,50 €
21    ΤΥΡΟΠΙΤΑ    2,00 €
22    ΖΑΜΠΟΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ    2,00 €
23    ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ    2,00 €
24    ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ    .2,00 €
25    ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ    2,50 €
26    ΠΙΤΣΑΑΤΟΜΙΚΗ    2,50 €
27    TOAST (ΖΑΜΠΟΝ- ΤΥΡΙ)    1,80 €
28    TOAST (ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ- ΤΥΡ!)    1,80 €
29    SANDWICH (ΖΑΜΠΟ.Ν- ΤΎΡΙ)    1,70 €
30    SANDWICH (ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ- ΤΥΡΙ)    1,70 €
31    ΜΗΛΟΠΙΤΑΉ ΚΕΡΑΣΟΠίΤΑ    1,40 €
32    ΚΕΙΚ(ΑΤΟΜΙΚΑ)    1,00 €
33    ΚΡΟΥΑΣΑΝ ME ΠΡΑΛΙΝΑΉ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ    1,00 €
34    ΠATATAKIA120gr    2,00 €
35    ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ    1,00 €
36    COOKIES-CAPRICE    2,50 € 

Posted by NICK MC CAIN on 1:43:00 PM. Filed under , , , , , . ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 σχόλια for ΕΛΛΑΔΑ - Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμοΰ με αντικείμενο την εκμίσθωση του κυλικείου του Πολεμικού Μουσείου

Leave comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ