lang='en-el' Ειδησιογραφικό Portal με νέα και ειδησεις City Lagadas News CITY LAGADAS NEWS ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ - Ο ΙΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ CITY LAGADAS NEWS

Official You Tube channel

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ - Ο ΙΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Γίνε ένας από τους χιλιάδες αναγνώστες του CityLagadasNews: Κάνε ΤΩΡΑ εγγραφή εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!
Γινε ενεργο μελος πες την γνωμη σου !!! Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο,και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις στο EMAIL CITYLAGADAS@GMAIL.COM !!!


Παραιτήσεις στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Λαγκαδά  παίρνουν και δίνουν καθώς τα μέλη δεν προσήλθαν για δεύτερη φορά που συνεκληθη ,λόγο μη απαρτίας των μελών της μιας και προσήλθαν 8 άτομα από τα συνολικά 25 που είναι όλοι στην επιτροπή ......

Όπως δηλώνουν τα άτομα της επιτροπής  είναι ότι δεν προσήλθαν με την δικαιολογία ότι ο Δήμος Λαγκαδά έχει απαξιώσει το εργό της επιτροπής και δεν υπάρχει λόγος να είναι διακοσμητικά
 στοιχεία ....
Τα μέλη της επιτροπής προσκλήθηκαν να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου χωρίς να υπάρχει κατατεθειμένος προϋπολογισμός και χωρίς να υπάρχει ενημέρωση με χαρτιά η προτάσεις του Δήμου έτσι όπως μας δήλωσαν μελη της επιτροπής .....
Έτσι εξέφρασαν την δυσφορία τους και επιφυλάξεις για να τέτοιο σημαντικό θέμα και αρνήθηκαν να μετέχουν και υπήρξαν και παραιτήσεις .........

ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ .....

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1.
Συγκρότηση - Σύνθεση της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης
1. Στον ∆ήµο …………… συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. ….. απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης, ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου για
την εναρµόνιση των πολιτικών του δήµου µε τις υπάρχουσες και αναδυόµενες ανάγκες
των πολιτών.
2. Η διάρκεια της θητείας της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόµιση
έτη. Ειδικά για την περίοδο 2011-2014, η θητεία της πρώτης δηµοτικής επιτροπής
διαβούλευσης δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 282 παρ. 16 του Ν.
3852/2010.
3. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από …. µέλη, τα οποία ορίζονται από το
οικείο δηµοτικό συµβούλιο. Εξ αυτών, τα τρία τέταρτα (3/4) είναι εκπρόσωποι φορέων
της τοπικής κοινωνίας και το ένα τέταρτο (1/4) δηµότες εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς
καταλόγους. Μέλος της επιτροπής είναι επίσης και ο δήµαρχος ή ο οριζόµενος µε
απόφαση δηµάρχου αντιδήµαρχος1
.
4. Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να
έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτηµα εντός των διοικητικών ορίων του δήµου
και να εµπίπτουν σε µία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:
α) τοπικοί εµπορικοί και επαγγελµατικοί σύλλογοι και οργανώσεις
β) επιστηµονικοί σύλλογοι και φορείς
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών
δ) σύλλογοι εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα
ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων
στ) τοπικά συµβούλια νέων
ζ) αθλητικοί σύλλογοι και φορείς
η) πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι
θ) σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος
ι) θρησκευτικοί και πνευµατικοί σύλλογοι και φορείς
ια) ιδρύµατα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόµων µε ειδικές ανάγκες
ιβ) εθελοντικές οργανώσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπές κινήσεις πολιτών και
άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
1
Σύµφωνα µε τον νόµο, ο συνολικός αριθµός των µελών της επιτροπής είναι κατ’ ελάχιστον είκοσι πέντε (25)
και κατά µέγιστο πενήντα (50). Επιπλέον, από την προσαύξηση των µελών - εκπροσώπων φορέων κατά 1/3
από µέλη - δηµότες, δηµιουργείται η µεταξύ τους αναλογία 3:1, απ’ όπου προκύπτουν οι τελικές αναλογίες
συµµετοχής (3/4) και (1/4) αντιστοίχως για φορείς και δηµότες. Τηρουµένων λοιπόν των ως άνω ορίων και
αναλογιών και δεδοµένου ότι ο δήµαρχος ή ο αντιδήµαρχος είναι επίσης µέλος της επιτροπής, συνάγεται ότι οι
εκπρόσωποι των φορέων είναι κατ’ ελάχιστον δεκαοκτώ ([25-1]*75%=18) και κατά µέγιστο τριάντα επτά
([50-1]*75%=36,75→37), ενώ οι δηµότες είναι κατ’ ελάχιστον έξι ([25-1]*25%=6) και κατά µέγιστο δώδεκα
([50-1]*25%=12,25→12). 3
Οι φορείς αυτοί πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή µε το
αντικείµενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν
συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης.
5. Η συµµετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άµισθη.
Άρθρο 2.
Ορισµός µελών
1. Η επιλογή των µελών γίνεται στην βάση της ευρύτερης δυνατής εκπροσώπησης των
θεµατικών αντικειµένων προκειµένου για φορείς και της αναλογικής εκπροσώπησης
γεωγραφικών περιοχών, προκειµένου για δηµότες. ∆εν µπορούν να επιλεγούν ως µέλη της
επιτροπής διαβούλευσης, πλην του προέδρου, αιρετοί του δήµου, της οικείας περιφέρειας
ή µέλη των διοικήσεων νοµικών προσώπων του δήµου ή της οικείας περιφέρειας.
2. Για κάθε τακτικό µέλος της επιτροπής, είτε αυτό εκπροσωπεί φορέα ή κατηγορία φορέων
είτε µια δηµοτική ενότητα (δηµοτικό διαµέρισµα, ενορία, δηµοτική κοινότητα ή τοπική
κοινότητα), ορίζεται ένα (1) αναπληρωµατικό µέλος. Η ιδιότητα του τακτικού ή
αναπληρωµατικού µέλους ισχύει από την στιγµή της αποδοχής της από τα συγκεκριµένα
πρόσωπα.
3. Ο ορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών µεταξύ των εκπροσώπων των
φορέων γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:
α. Το προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου, συνεπικουρούµενο από τις δηµοτικές
υπηρεσίες, προσκαλεί µε κάθε πρόσφορο µέσο όλους τους φορείς της τοπικής
κοινωνίας, οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω άρθρου 1, παραγρ. 4, όπως
εκδηλώσουν εντός πέντε (5) ηµερών το ενδιαφέρον τους για την συµµετοχή και
εκπροσώπησή τους στην επιτροπή διαβούλευσης.
β. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόµενοι φορείς καταθέτουν στο προεδρείο του
δηµοτικού συµβουλίου τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας και χρόνου
δραστηριότητας, καθώς και το όνοµα του τακτικού και αναπληρωµατικού εκπροσώπου
τους στην επιτροπή, υποδεικνύοντας ταυτοχρόνως και την κατηγορία στην οποία
εµπίπτουν. Με ευθύνη του προέδρου, αυτά ελέγχονται και καταρτίζεται ο πίνακας των
υποψηφίων µελών της επιτροπής κατά κατηγορία φορέων.
γ. Εάν οι αιτηθέντες φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν υπερβαίνουν συνολικά τον
µέγιστο πληθικό αριθµό φορέων στην επιτροπή2
, τότε όλοι οι εκπρόσωποί τους
γίνονται δεκτοί ως τακτικά µέλη.
δ. Εάν τους υπερβαίνουν, ο ορισµός των εκπροσώπων τους γίνεται µε κριτήρια αφενός
διασφάλισης της εκπροσώπησης κάθε κατηγορίας φορέων µε ένα τουλάχιστον άτοµο
και αφετέρου αναλογικής κατανοµής των υπολοίπων θέσεων βάσει του πλήθους κάθε
κατηγορίας φορέων στο σύνολο του δήµου. Η διαδικασία που ακολουθείται στην
περίπτωση αυτή είναι η ακόλουθη:
1. Αρχικά υπολογίζεται ο συντελεστής συµµετοχής κάθε κατηγορίας φορέων στην
επιτροπή ως το πηλίκο της διαίρεσης του πληθικού αριθµού των φορέων ανά
2 Όπως προαναφέρθηκε, ο αριθµός αυτός είναι τριάντα επτά (37). 4
κατηγορία µε τον συνολικό αριθµό των φορέων του δήµου, οι οποίοι είναι
υποψηφία µέλη. Ακολούθως, πολλαπλασιάζοντας τον συντελεστή αυτό µε τον
µέγιστο αριθµό των φορέων στην επιτροπή διαβούλευσης (που είναι 37),
προκύπτει το απόλυτο πλήθος των εκπροσώπων φορέων ανά κατηγορία που θα
είναι µέλη της επιτροπής. Σε περίπτωση που το άθροισµα των ακέραιων µερών
των γινοµένων είναι µικρότερο του τριάντα επτά (37), η τελική κατανοµή γίνεται
εξασφαλίζοντας αρχικά την ύπαρξη εκπροσώπου από κάθε κατηγορία και
ακολούθως λαµβάνοντας υπόψη τα µεγαλύτερα δεκαδικά µέρη των γινοµένων3
.
2. ∆εδοµένου πλέον του πλήθους των εκπροσώπων ανά κατηγορία φορέων, οι
υποψήφιοι φορείς ανά κατηγορία (ή τυχόν δευτεροβάθµιο όργανό τους) επιλέγουν
εντός δύο ηµερών µόνοι τους τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη που θα τους
εκπροσωπήσουν και ανακοινώνουν την επιλογή τους στον πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
3. Αν κάποιος εκ των φορέων αυτών δηλώσει στο προεδρείο ότι διαφωνεί µε την
διαδικασία που θα επιλέξουν οι υπόλοιποι φορείς της κατηγορίας του για την
µεταξύ τους επιλογή των εκπροσώπων τους, τότε ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου διενεργεί δηµόσια κλήρωση, από την οποία προκύπτουν τα τακτικά
και αναπληρωµατικά µέλη των κατηγοριών που δεν όρισαν εκπροσώπους.
4. Ο ορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών µεταξύ των δηµοτών γίνεται µε
την ακόλουθη διαδικασία:
α. Ο αριθµός των δηµοτών – µελών της επιτροπής υπολογίζεται, µέχρι συµπληρώσεως
του µέγιστου δυνατού αριθµού τους (12), διαιρώντας τον αριθµό των εκπροσώπων
φορέων – µελών διά του τρία (3) και στρογγυλοποιώντας στο ήµισυ της µονάδας,
σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία.
β. Αρχικά υπολογίζεται ο συντελεστής συµµετοχής της κάθε γεωγραφικής περιοχής
(δηµοτικό διαµέρισµα, ενορία, δηµοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα) µε βάση τον
αριθµό των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους κατά τις τελευταίες εκλογές.
Πολλαπλασιάζοντας αυτούς τους συντελεστές συµµετοχής µε τον αριθµό των δηµοτών
– µελών που προέκυψε από το προηγούµενο εδάφιο 4.α, προκύπτει η κατανοµή των
µελών κατά περιοχή, κατ’ αναλογία µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3.δ.1 του
παρόντος άρθρου.
γ. Το προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου διενεργεί εν συνεχεία κλήρωση µεταξύ των
ατόµων που είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κάθε δηµοτικού
διαµερίσµατος, ενορίας και δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας.
δ. Με βάση την σειρά κλήρωσης κατά περιοχή, συντάσσεται ένας κατάλογος ατόµων, τα
οποία, εντός δύο (2) ηµερών και µε ευθύνη του προεδρείου του δηµοτικού
συµβουλίου, ενηµερώνονται και γνωστοποιούν την πρόθεσή τους να αποδεχθούν ή µη
την ιδιότητα του µέλους της επιτροπής. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται όταν
καλυφθούν όλες οι προβλεπόµενες θέσεις της επιτροπής ή όταν εξαντληθεί το σύνολο
του αριθµού των κληρωθέντων4
. Στην τελευταία περίπτωση, οι κενές θέσεις της
επιτροπής δεν συµπληρώνονται.
3 Ένα παράδειγµα του τρόπου υπολογισµού του ανά κατηγορία αριθµού φορέων υπάρχει στο Παράρτηµα που
συνοδεύει τον παρόντα κανονισµό.
4
Για τον σκοπό αυτό είναι καλό το πλήθος των κληρωθέντων να είναι τριπλάσιο ή τετραπλάσιο των
προβλεποµένων θέσεων της επιτροπής. 5
5. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, µε ευθύνη του προεδρείου καταρτίζεται ο τελικός
κατάλογος των µελών της επιτροπής, επικυρώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο και
αναρτάται στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης και του δήµου.
6. Προκειµένου να διευκολύνεται η συµµετοχή περισσότερων πολιτών και η έκφραση
διαφορετικών απόψεων, τα µέλη της επιτροπής δεν µπορούν να θητεύσουν σε
περισσότερες από δύο διαδοχικές θητείες.
7. Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας επιλογής του παρόντος άρθρου παρευρίσκονται τα
µέλη του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου και εκπρόσωποι από όλες τις
παρατάξεις, καθώς και τυχόν ενδιαφερόµενοι πολίτες..
Άρθρο 3.
Έργο - Αρµοδιότητες
1. Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσµού της δηµοτικής
διαβούλευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της,
όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό οδηγό δηµοτικής διαβούλευσης.
2. Ειδικότερα, η επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα
προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό
πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε
αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και
διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.
δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.
Άρθρο 4.
Σύγκληση της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης
1. Των εργασιών της επιτροπής προεδρεύει ο δήµαρχος ή ο αντιδήµαρχος που ορίζει ο
δήµαρχος µε απόφασή του, η οποία δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του δήµου.
2. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του
προέδρου της:
α) υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του
προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης,
β) τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3) µήνες, για άλλα θέµατα που έχουν τεθεί υπό
διαβούλευση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο και την ∆ηµοτική Αρχή και εισάγονται στην
επιτροπή προς συζήτηση και γνωµοδότηση,
γ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της
µε γραπτή αίτηση, όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέµατα και τα µέλη της
επιτροπής, που υπέβαλλαν την αίτηση και εισηγούνται τα θέµατα, 6
δ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άµεση
σύγκληση της επιτροπής.
3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη της επιτροπής (τακτικά και αναπληρωµατικά) µε
έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν τη
συνεδρίαση. Περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα
της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισηγήσεις επί των υπό συζήτηση θεµάτων,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται επίσης
στην ιστοσελίδα του δήµου και της διαβούλευσης.
4. Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση µπορεί να γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί την
ηµέρα της συνεδρίασης και αναφέρει τον λόγο της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση, η
επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τακτικού µέλους για την συµµετοχή του σε
προγραµµατισµένη συνεδρίαση, οφείλει να ενηµερώσει έγκαιρα τον πρόεδρο της
επιτροπής, προκειµένου να προσκληθεί και να συµµετάσχει το αναπληρωµατικό µέλος.
6. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατό να καλούνται να συµµετέχουν χωρίς
δικαίωµα ψήφου και οι εξής: ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου, οι επικεφαλής των
δηµοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δηµοτικό συµβούλιο και κατά
περίπτωση, εκπρόσωποι αρµόδιων κρατικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και
εκπρόσωποι τοπικών οργανώσεων πολιτικών κοµµάτων.
7. Ένα θέµα µπορεί να επανεισαχθεί στην επιτροπή προς συζήτηση αφού παρέλθουν έξι (6)
µήνες τουλάχιστον από την ολοκλήρωση της διαδικασίας την προηγούµενη φορά που το
θέµα αυτό τέθηκε σε διαβούλευση..
Άρθρο 5.
Τόπος συνεδρίασης – Απαρτία - ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών – ∆ηµοσιότητα
1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής διαβούλευσης είναι δηµόσιες και πραγµατοποιούνται στο
κτίριο ………, που βρίσκεται επί της οδού ……………... εντός των ορίων του δήµου.
2. Είναι όµως δυνατό η επιτροπή διαβούλευσης να αποφασίσει, µε εισήγηση του προέδρου
της και πλειοψηφία του συνόλου των µελών της, την διεξαγωγή κάποιων συνεδριάσεών
της σε διαφορετικές περιοχές του δήµου ή σε άλλο, κατάλληλο για την εκάστοτε
περίσταση, οίκηµα εντός των ορίων του δήµου.
3. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει νόµιµα εφόσον έχει απαρτία.
Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόµιµα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα
µέλη του οργάνου για να µετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η µη έγκαιρη κλήση
θεραπεύονται µόνον µε την προσέλευση και τη συµµετοχή στη συνεδρίαση του µη
κληθέντος.
4. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από
τα απόντα µέλη της.
5. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη
εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
6. Ο πρόεδρος της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης κηρύσσει την έναρξη και την λήξη
των εργασιών της, τις οποίες και διευθύνει, φροντίζοντας να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα7
µέτρα για την οµαλή διεξαγωγή της. Έχει επίσης την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των
συνεδριάσεων. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου να συγκαλέσει για δύο (2)
συνεχόµενες φορές την επιτροπή διαβούλευσης αποτελεί σοβαρή παράλειψη καθήκοντος.
Τον πρόεδρο είναι δυνατό να επικουρεί στα καθήκοντά του τριµελής γραµµατεία που
εκλέγεται από τα µέλη της επιτροπής.
7. Τα µέλη της επιτροπής οφείλουν να συµβάλλουν στην επιτυχία του σκοπού της επιτροπής
διαβούλευσης και να µετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της επιτροπής, όσο και στις
διαδικασίες που προηγούνται αυτής. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού
µέλους από τρεις (3) συνεδριάσεις της επιτροπής διαβούλευσης ενηµερώνεται το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος του οποίου προβαίνει στην αντικατάστασή του µε
αναπληρωµατικό µέλος, µε σχετική πράξη. Αν πρόκειται για τακτικό µέλος, θα πρέπει η
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου να είναι µε πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των
µελών του.
8. Τα µέλη της επιτροπής οφείλουν να συµπεριφέρονται µε ευπρέπεια και σεβασµό προς
τους άλλους στην διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρόεδρος καλεί
τον εκτρεπόµενο να ανακαλέσει και, σε περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο.
9. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα της κατά συνείδηση γνώµης και ψήφου. ∆ικαιούνται επίσης
πρόσβασης στα πρακτικά και τα υλικά των προηγούµενων συνεδριάσεων, των έως τότε
φάσεων της διαδικασίας διαβούλευσης, αλλά και σχετικών αποφάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και του ∆ηµάρχου.
10. Η λειτουργία της επιτροπής διαβούλευσης έχει δηµόσιο χαρακτήρα, ανάλογο µε εκείνο
του δηµοτικού συµβουλίου. Ο πρόεδρος της επιτροπής µπορεί να δίνει τον λόγο σε
παριστάµενους, ιδίως εάν πρόκειται για εκπροσώπους φορέων και δηµότες που έχουν
συµµετάσχει σε οµάδες εργασίας της διαβούλευσης. Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται µε
δική τους φροντίδα από την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της
διαβούλευσης και του δήµου.
11. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, οι παρευρισκόµενοι στο ακροατήριο
δεν επιτρέπεται να δυσχεραίνουν ή να παρακωλύουν τις εργασίες της. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ο πρόεδρος µπορεί κατόπιν συστάσεως να αποβάλλει οποιονδήποτε
διαταράσσει ή παρακωλύει την συνεδρίαση ή ακόµη και να διατάξει την εκκένωση της
αίθουσας από το ακροατήριο ή την διακοπή της συνεδρίασης.
12. Τέλος, παρέχονται διευκολύνσεις στους δηµοσιογράφους και τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.
Άρθρο 6.
∆ιαδικασία λειτουργίας –Λήψη αποφάσεων
1. Στην διάθεση της επιτροπής τίθενται σύντοµες εισηγήσεις και άλλα υλικά τεκµηρίωσης.
Οι σύντοµες εισηγήσεις, τις οποίες κάνουν µέλη της επιτροπής που ορίζονται από τον
πρόεδρό της ή µέλη του διαβιβάζοντος οργάνου (δηµοτικό συµβούλιο, δηµοτικές
επιτροπές, συµβούλια δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων), αναφέρονται στο σκεπτικό του
εισαγόµενου ζητήµατος, στη διαδικασία διαβούλευσης που ακολουθήθηκε και στις
διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν. 8
2. Τα λοιπά υλικά τεκµηρίωσης περιλαµβάνουν παράγωγα οµάδων εργασίας µελών της
επιτροπής, παρατηρήσεις δηµοτών ή κατοίκων σε δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση,
σχετικές µελέτες κλπ. Τα υλικά αυτά είτε έχουν προκύψει από προηγούµενες διαδικασίες
διαβούλευσης είτε διαβιβάζονται απ’ ευθείας από το δηµοτικό συµβούλιο και την
δηµοτική αρχή, ως σχέδια προς εξέταση και διερεύνηση.
3. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της µετά από σχετική συζήτηση µεταξύ των µελών της,
τα οποία τάσσονται υπέρ µίας ή άλλης διαµορφωθείσας εισήγησης συνολικά και
τοποθετούνται υπέρ ή κατά των προταθεισών τροποποιήσεων ή προσθηκών.
4. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέµα
ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται τα µέλη της ονοµαστικά και τάσσονται υπέρ ή
κατά. Γνωµοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις της επιτροπής, που λαµβάνονται µε µυστική
ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόµος, είναι άκυρες.
5. Τα µέλη της επιτροπής έχουν το δικαίωµα να θέσουν ζήτηµα διαδικασίας, εάν πιστεύουν
ότι υπάρχει ζήτηµα πληρότητας ή ακρίβειας των στοιχείων που παρουσιάζονται στην
επιτροπή ή εάν, κατά την γνώµη τους, παραβιάζεται ο κανονισµός λειτουργίας από τον
πρόεδρο ή άλλο µέλος της επιτροπής. Επ’ αυτού καλείται να αποφανθεί η ίδια η επιτροπή,
αµελλητί και χωρίς εκτεταµένες αγορεύσεις.
Άρθρο 7.
Πρακτικά συνεδριάσεων – ∆ηµοσιότητα αποφάσεων
1. Στη συνεδρίαση της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης, όπως και στην περίπτωση
µαταίωσής της, τηρούνται πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι
γνώµες που διατυπώνονται, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι µειοψηφούσες θέσεις για
κάθε θέµα.
2. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά µε τη βοήθεια δηµοτικού υπαλλήλου που ορίζεται για
τον σκοπό αυτό ως “πρακτικογράφος”. Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνοπτικά
πρακτικά διαβάζονται και, κατόπιν τυχόν διορθώσεων, υπογράφονται από όλα τα µέλη
που µετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από µέλος της επιτροπής και η αιτία
αυτής αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουµένως το αρνηθέν να υπογράψει µέλος
καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Η µη υπογραφή των πρακτικών δεν
επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται εντός
τριών εργάσιµων ηµερών και µε τη φροντίδα του προέδρου της επιτροπής στην
ιστοσελίδα της διαβούλευσης του δήµου.
3. Είναι επίσης δυνατόν οι συνεδριάσεις της επιτροπής να καταγράφονται µε την βοήθεια
συσκευής µαγνητοφώνησης ή βιντεοσκόπησης και κατόπιν να αναρτώνται ως ψηφιακά
αρχεία στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης.
Άρθρο 8.
Υποστήριξη δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης
1. Ο ∆ήµος και στα πλαίσια του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, παρέχει διοικητική και
γραµµατειακή υποστήριξη του έργου της επιτροπής και της όλης διαδικασίας
διαβούλευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής εργασίες: προετοιµασία και οργάνωση
συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και9
δηµοσιοποίηση εγγράφων, τήρηση αρχείου αποφάσεων επιτροπής, προετοιµασία
προπαρασκευαστικών συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου κλπ.
2. Η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους πολίτες για τον σκοπό
και τα θέµατα της διαβούλευσης και για τις εργασίες της επιτροπής, είτε µέσω της
ιστοσελίδας διαβούλευσης είτε προφορικά. Σε περίπτωση που πολίτες καταθέτουν
γραπτές αναφορές και ερωτήµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες της επιτροπής, τα προωθεί
στον πρόεδρό της και φροντίζει ώστε οι απαντήσεις να δίνονται εντός τριάντα (30)
ηµερών.
3. Η δηµοτική αρχή δύναται να παραχωρήσει στην επιτροπή γραφείο ή άλλους χώρους σε
κτίριο της έδρας του δήµου για την αποτελεσµατική λειτουργία της επιτροπής.
Άρθρο 9.
Ισχύς – Τροποποίηση κανονισµού
1. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το δηµοτικό
συµβούλιο. Στα θέµατα, που δεν ρυθµίζονται από αυτόν εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, οι αντίστοιχοι κανόνες του κανονισµού λειτουργίας του
δηµοτικού συµβουλίου καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
2. Η τροποποίηση του παρόντος κανονισµού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού
συµβουλίου, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών
του. 

Posted by City lagadas news Nick Mc Kain on 9:14:00 PM. Filed under , , , , , , , . ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 σχόλια for ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ - Ο ΙΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Leave comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ