lang='en-el' Ειδησιογραφικό Portal με νέα και ειδησεις City Lagadas News CITY LAGADAS NEWS ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣCITY LAGADAS NEWS

Official You Tube channel

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ LAGADAS CITY μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.lagadascity.com (στο εξής «το CITYLAGADAS»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων/ υπηρεσιών του. Η περιήγηση στο CITYLAGADAS.COM  ή/ και η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του CITYLAGADAS.COM. Η εταιρια LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

 Για τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες όρους ή σχετίζονται με αυτούς ή τις Υπηρεσίες, θα ισχύει η νομοθεσία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εξαιρουμένων των διατάξεων περί διενέξεων νόμων της Καλιφόρνια. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους εν λόγω όρους ή τις Υπηρεσίες θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια της κομητείας Santa Clara, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Εσείς και η LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18  συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.
Microsoft Building
Microsoft Building (Photo credit: Artotem)

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του CITYLAGADAS.COM (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά διακριτικά γνωρίσματα τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18  και διατίθενται στους επισκέπτες του LAGADASCITY.COM αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.
Υποχρεώσεις επισκέπτη
O επισκέπτης του CITYLAGADAS.COM οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του LAGADASCITY.COM. Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο CITYLAGADAS.COM απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του από τον επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του επισκέπτη. H LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του επισκέπτη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.
Αποκλεισμός ευθύνης
Η LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο CITYLAGADAS.COM και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Η LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 , χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του CITYLAGADAS.COM, ώστε το σύνολο του περιεχομένου του να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη κατά την επίσκεψή του στο LAGADASCITY.COM, από οποιοδήποτε αιτία και ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου ή μη διαθεσιμότητας.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο CITYLAGADAS.COM  δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης αξιολογεί το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχει το CITYLAGADAS.COM και δρα αυτοβούλως, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 .
Η LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, και συνεπώς δεν ευθύνεται, την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του CITYLAGADAS.COM , ούτε ακόμη την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την δικτυακή πύλη του LAGADASCITY.COM, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του.
H  LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο CITYLAGADAS.COM . Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες. Η  LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Για τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες όρους ή σχετίζονται με αυτούς ή τις Υπηρεσίες, θα ισχύει η νομοθεσία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εξαιρουμένων των διατάξεων περί διενέξεων νόμων της Καλιφόρνια. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους εν λόγω όρους ή τις Υπηρεσίες θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια της κομητείας Santa Clara, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Εσείς και η LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18  συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.
Πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του LAGADASCITY.COM υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου και του Αμερικανικου δικαιου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και αρμοδια ειναι τα δικαστηρια της California usa.
Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή στο newsletter του CITYLAGADAS.COM είναι:
1. Υποχρεωτικά: Ε-mail, (εικονικό) όνομα χρήστη, όνομα, επώνυμο.
2. Προαιρετικά: επάγγελμα, χώρα, φύλο και ηλικία
Η αποστολή του newsletter και τα περιεχόμενό του θα καθορίζονται κατά την κρίση της LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 , η οποία δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Η LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή του newsletter οποτεδήποτε. Η εγγραφή του επισκέπτη για να λαμβάνει το newsletter δεν δημιουργεί καμία απολύτως αξίωσή του έναντι της LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18  είτε για τη λήψη του είτε από τη μη αποστολή του.

Σε κάθε περίπτωση το CITYLAGADAS.COM διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Επιπλέον στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
 English: Looking south from Top of the Rock, N...
Ανταποκρινόμαστε σε ειδοποιήσεις φερόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και τερματίζουμε λογαριασμούς παραβατών κατ’ επανάληψη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή, των ΗΠΑ.Παρέχουμε πληροφορίες για να βοηθάμε τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να διαχειρίζονται την πνευματική τους ιδιοκτησία στο διαδίκτυο. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματά σας και θέλετε να μας ειδοποιήσετε, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την υποβολή ειδοποιήσεων και την πολιτική της LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 σχετικά με την ανταπόκριση σε αυτές
Τελικοί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του CITYLAGADAS.COM , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, ερμηνεύoνται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ενώ διέπονται και συμπληρώνονται , το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες όρους ή σχετίζονται με αυτούς ή τις Υπηρεσίες, θα ισχύει η νομοθεσία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εξαιρουμένων των διατάξεων περί διενέξεων νόμων της Καλιφόρνια. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους εν λόγω όρους ή τις Υπηρεσίες θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια της κομητείας Santa Clara, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Εσείς και η LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18  συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.
Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας με την LAGADAS CITY ME ΜΕ ΕΔΡΑ NEW YORK 100-18 , επισκεφθείτε την σείδα επικοινωνια μας στο CITYLAGADAS.COM

ENGLISH VERSION

TERMS AND CONDITIONS OF USE LAGADAS CITY through its website http://www.lagadascity.com (hereinafter "the CITYLAGADAS»), offers its services under the following terms, which visitors should be read carefully before proceed to visit / use the pages / services. The CITYLAGADAS.COM browsing and / or using the services implies full acceptance of these terms. The following terms of use apply to all content and what is included in the pages of CITYLAGADAS.COM. The company LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 reserves the right to modify the terms and conditions of use at any time, without prior notice, and the guests have each time to check for any changes and if they continue to use deemed acceptance of the modified terms and conditions.
For any disputes arising from these terms or related to them or the Services will apply the law of California, excluding conflict of laws provisions of California. All claims arising out of or relating to these terms or the Services will be litigated exclusively in the federal or state courts in the county of Santa Clara, California, USA. You and LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 consent to the personal jurisdiction of such
The New York Times
courts.
Intellectual property
To content and services CITYLAGADAS.COM (except those subject to copyright or third distinguishing marks are trademarks of third parties) are the property of LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 and available to guests LAGADASCITY.COM strictly for personal use. Prohibited in any way use or reproduce them in any medium and for commercial purposes without the written permission of the owner of such rights.
Obligations visitor
O CITYLAGADAS.COM visitor must firstly comply with any applicable laws and regulations, and refrain from any illegal or unauthorized use of content and services LAGADASCITY.COM. Any damage caused to the CITYLAGADAS.COM resulting from the improper or illegal use of its services by the visitor belongs to the sphere of exclusive responsibility of the visitor. H LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 reserves the right to turn with any appropriate legal means against the visitor to stop the violation and prevent its recurrence in the future, not excluding any claim for compensation by the guest for any injury .
Disclaimer
The LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 has no responsibility for the communication of visitors to third party service providers advertised on CITYLAGADAS.COM for any commercial transaction that may arise from the relationship between them.
The LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18, without warrant, and therefore not liable, exert maximum effort to post correct information and information across pages of CITYLAGADAS.COM, so all the content to be governed by the maximum accuracy, clarity, timeliness, completeness, accuracy and availability. In no event be liable for any damage caused to the visitor wanted during his visit to LAGADASCITY.COM, from any cause and limited accuracy failure or incomplete content or unavailability.
The content and information contained in CITYLAGADAS.COM not in any way, directly or indirectly, pointing to act or omission. Visitors evaluate the content of the information supplied and CITYLAGADAS.COM act voluntarily, excluding any liability LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18.
The LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 by no means certain, and therefore not liable, the uninterrupted and error free provision of services and / or contents of CITYLAGADAS.COM, not even the absence of malicious software originating from third parties viruses or other harmful elements, whether the portal LAGADASCITY.COM, or any other site or server, through which it obtained its contents.
H LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 does not control nor is responsible for the availability, content, protection of personal data, the quality and completeness of other websites (websites) and pages controlled by third parties (natural or legal persons) who chooses to visit the visitor through links (hyperlinks) titles or advertising (banners) hosted on CITYLAGADAS.COM. Therefore, for any problem occurs during the visit / use, visitors must go directly to the respective sites (web sites) and pages. The LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 in no way endorse or approve the content or services of sites and pages nor those associated with them in any other way.
For any disputes arising from these terms or related to them or the Services will apply the law of California, excluding conflict of laws provisions of California. All claims arising out of or relating to these terms or the Services will be litigated exclusively in the federal or state courts in the county of Santa Clara, California, USA. You and LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 consent to the personal jurisdiction of such courts.
Management Policy and Privacy
The management and protection of personal data of the visitor / user services LAGADASCITY.COM subject to the relevant provisions of Greek law (Law 2472/1997 on the protection of individuals and the protection of personal data as supplemented by the decisions of the President of Privacy Commissioner, as Law 2774/1999 and European law and U.S. law (Directives 95/46/EC and 97/66/EC) and the courts of California usa.
The personal information required for subscription to the newsletter CITYLAGADAS.COM are:
1. Required: E-mail, (virtual) user name, first name, last name.
2. Optional: occupation, country, gender and age
The mission of the newsletter and content will be determined at the discretion of LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18, which does not guarantee a specific time or frequency mission. The LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 reserves the right to discontinue sending the newsletter at any time. The record of the visitor to receive the newsletter generates no claim whatsoever against LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 or receiving either non-mission.
In any case CITYLAGADAS.COM reserves the right to change the terms of protection of personal data on information of visitors / users and within the relevant statutory framework. The use / visit implies acceptance of these terms. Moreover, in case of ties (links) to other web sites, LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 is not responsible for the management and protection of personal data they observe.
Respond to notices of alleged copyright infringement and terminate accounts offenders repeatedly, in accordance with the procedure laid down in the Law on intellectual property in the digital era of IPA.Parechoume information to help copyright holders manage their intellectual property online. If you believe infringes your copyright and you want to notify us, you will find information about submitting notices and policy LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 on the response to these
The New York Times en español
The New York Times
Final terms
These terms and conditions of use CITYLAGADAS.COM, and any modification, erminefontai under the rules of good faith and practices while governed and supplemented, the European Union law and international treaties. Any provision of these terms is contrary to the law ceases to apply and remove from the present, but in no way affect the validity of the remaining terms. This constitutes the entire agreement between the LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 and visitors / users of its pages and services. No modification of these terms will be taken into account and be a part of this Agreement, unless expressed in writing and incorporated herein.
For any disputes arising from these terms or related to them or the Services will apply the law of California, excluding conflict of laws provisions of California. All claims arising out of or relating to these terms or the Services will be litigated exclusively in the federal or state courts in the county of Santa Clara, California, USA. You and LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18 consent to the personal jurisdiction of such courts.
For information on how to contact LAGADAS CITY ME WITH HEADQUARTERS NEW YORK 100-18, visit our contact seida CITYLAGADAS.COM

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ